Kartlegging og barnevernfaglig utredning

Vi mener at en grundig og sammensatt banevernfaglig kartlegging/utredning er en forutsetning for å gi barn, unge og familier riktige hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester. Godt barnevernsarbeid baseres på gode faglige vurderinger med basis i evidensbasert faktakunnskap om hvilke risikofaktorer som skader barn mest.

Lykta kan bidra med kartlegging av foresattes omsorgsevne og fungering i tillegg til barn og unges risiko, behov og ressurser. Dette vil etter vår vurdering korte ned på vurderingstiden med hensyn til valg av tiltak, da ressurser og problemer relativt raskt fremkommer. Det kan også avdekke omsorgssvikt, atferdsproblemer og ulike psykiske problemer på et svært tidlig tidspunkt.

Vi benytter bl.a. CBCL/ASEBA, egne strukturerte intervjuer for barn og ungdom og kartleggingsverktøy som bl.a. EMBU (undersøkelse av forholdet mellom foreldre og barn), SAD (kartlegging av selvbilde, angst og depresjon).  I tillegg gjennomfører vi strukturerte intervju av foresatte (Anemnestiske intervju), direkte observasjonsmetoder og familiesamtaler for kartlegging av ressurser, problemområder, samspill og relasjoner i familien (kartlegging av kritiske situasjoner, kartlegging av nettverk, genogram og livslinje).

Det utarbeides en grundig karteleggingsrapport som kan brukes som hjelp for barneverntjenesten i en undersøkelsesfase, eller som et selvstendig vurderingsgrunnlag i forhold til tiltak videre med familien.